VOTE CONFIRMATION

Thank you for voting for…

Maksym Omelchenko, Andrii Zakharchenko
Dillsy – The brand-new digital bill system.

Ukraine – V.N. Karazin National University