Social Impact Category – Check It

Hanna Shcherba, Nazar Dushko, Vasyl Chukhilevych, Mykhailo Ivashchuk
Check It – An educational game.

UKRAINE – Lviv Polytechnic National University