Digital Technology Category – Solar window

Asadbek Khujanazarov, Akbarjon Bakhodirov, Sherali Zohidjonov, Fakhriddin Bakhtiyorov
Solar window – Turning windows into sources of energy with the help of solar panels.

Uzbekistan – Tashkent State University of Economics