Digital Technology category – Virtual Tickets

Mariami Devnosadze, Sopo, Kardenakhishvili, Revazi, Shalashvili

Virtual Tickets

Ilia State University (ISU)